Διεκπεραίωση όλων των εργασιών στις οποίες εμπλέκονται Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολόγια

Αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά κτηματολογικών στοιχείων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
  • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
  • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου
  • Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης
  • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
  • Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηματογράφησης

Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

  • Εγγραφές – Μεταγραφές
  • Διορθώσεις αρχικών εγγραφών