Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε3 – Ε2 – Ε1
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Υποβολή αίτησης εντύπου Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων
 • Υποβολή επιδότησης ενοικίου
 • Σύνταξη και υποβολή συμφωνητικών μίσθωσης
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου
 • Έκδοση Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
 • Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
 • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Έκδοση ΦΜΥ και έκτακτων φόρων
 • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ΜΥΦ
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Έλεγχος – έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα ΕΛΠ
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια)
 • Προετοιμασία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προτάσεις αντιμετώπισης φορολογικών ζητημάτων και υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργατικές διαφορές σε δικαστήρια , ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας  για θέματα όπως : διαφορές αποδοχών , υπερωρίες, αμοιβή για πρόσθετη παροχή εργασίας , άδειες λοχείας και τοκετού, μισθούς υπερημερίας, επισχέσεις εργασίας
 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ