Διεκπεραιώνουμε όλες τις εργασίες  σας με τις εφορίες (Δ.Ο.Υ.) της Ελλάδας είτε είστε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, ορισμένες εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε είναι οι εξής:

Ιδιώτες

 • Έκδοση Α.Φ.Μ.
 • ‘Έκδοση κλειδαρίθμου
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Μεταβολή στοιχείων μητρώου
 • Αλλαγή διεύθυνσης
 • Δήλωση θανάτου
 • Θεώρηση μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Κατάθεση πινακίδων ΙΧ (προσωρινή ακινησία)
 • Άρση ακινησίας οχήματος
 • Έκδοση Α.Φ.Μ. κατοίκων εξωτερικού
 • Μεταφορά σε ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού
 • Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Ε1, Ε2
 • Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9
 • Κατάθεση χειρόγραφων δηλώσεων Ε1

Εταιρείες

 • Σύσταση ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΙΚΕ
 • Έναρξη υποκαταστήματος, αποθήκης ή έκθεσης
 • Επέκταση ή διαγραφή δραστηριοτήτων επιχείρησης ΚΑΔ
 • Τροποποίηση καταστατικού εταιρείας
 • Μεταφορά έδρας
 • Έναρξη παύσης ταμειακής μηχανής και δήλωση διακοπής εργασιών
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης
 • Διακοπή ατομικής επιχείρησης
 • Δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών επαγγελματία