Πλατεία Ιπποδρομίου 17, Θεσσαλονίκη

Έκδοση Πιστοποιητικών από τα δικαστήρια και γενικότερα τους αρμόδιους φορείς ανά περίπτωση. Μερικές από τις συνήθεις περιπτώσεις είναι οι εξής :

  • Περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
  • Περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος
  • Περί μη αποποιήσεως κληρονομικού δικαιώματος
  • Περί μη πτώχευσης
  • Περί μη λύσεως γάμου
  • Δικαστικής συμπαράστασης
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Πιστοποιητικά διαγωνισμών δημοσίου
  • Περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση
  • Περί μη λύσεως ΑΕ
  • Περί μη θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση – διαχείριση
  • Άρθρο 99
    • Αντίγραφα αποφάσεων
    • Κατάθεση εγγράφων και άλλες εργασίες
Κλείσιμο