Έκδοση Πιστοποιητικών από τα δικαστήρια και γενικότερα τους αρμόδιους φορείς ανά περίπτωση. Μερικές από τις συνήθεις περιπτώσεις είναι οι εξής :

 • Περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
 • Περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος
 • Περί μη αποποιήσεως κληρονομικού δικαιώματος
 • Περί μη πτώχευσης
 • Περί μη λύσεως γάμου
 • Δικαστικής συμπαράστασης
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικά διαγωνισμών δημοσίου
 • Περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση
 • Περί μη λύσεως ΑΕ
 • Περί μη θέσεως σε αναγκαστική εκκαθάριση – διαχείριση
 • Άρθρο 99
  • Αντίγραφα αποφάσεων
  • Κατάθεση εγγράφων και άλλες εργασίες